Έντυπα Αναπληρωτών

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε οδηγίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στην υπηρεσία κατά την πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές, καθώς και τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώσετε.

 

Μπορείτε να καταβάσετε και να συμπληρώσετε τα έντυπα της πρόσληψης ανοίγοντας τα συνημμένα αρχεία.