Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ για το 2013-14

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  16 Κεφ. Γ΄ του Ν.1566/1985,  αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Οι εκπαιδευτικοί που για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους επιθυμούν να  αποσπαστούν από   το   σχολείο   που   ανήκουν   οργανικά σε άλλο σχολείο εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης  για   το    σχολικό    έτος   2013-2014,   πρέπει να  υποβάλουν στην υπηρεσία μας συμπληρωμένο  το  συνημμένο   έντυπο αίτησης.

 

Σημειώνουμε ότι η έγκριση αποσπάσεων τελεί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κενών και επίσης μη δημιουργίας κενού στο σχολείο υπηρέτησης.  Σας γνωρίζουμε ότι αιτήσεις για αμοιβαία απόσπαση δεν θα γίνουν δεκτές από το ΠΥΣΔΕ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα συνημμένα παραστατικά έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν στην υπηρεσία μας το αργότερο  μέχρι τις  28 Ιουνίου 2013.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα για τα ανωτέρω οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά  ή έχουν τοποθετηθεί με οποιοδήποτε τρόπο στο σχολείο σας.

Υπόδειγμα της αίτησης έχει  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης (http://dide.xan.sch.gr).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στις προτιμήσεις των εκπ/κών μπορούν να συμπεριληφθούν και α) Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης και β) Το ΕΕΕΕΚ  Γενισέας.