Ανακοίνωση ? πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , Ν.Π.Δ.Δ.
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
σύμφωνα με την 1η /15-01-2014 (θέμα 8") απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού με μετάταξη
υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά
Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν· σχετική
αίτηση στο Παράρτημα Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Θεσσαλονίκης, Ταχ.
Λ/νση : Τζων Κέννεντυ 62 -Πυλαία Τ.Κ. 55535 Θεσσαλονίκη.
Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις τοιν άρθρων 71 παρ. 1. και 3, 73
και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., του Νόμου 3528/2007(ΦΕΚ 26/ Τ.Α79-1-2007 ), έτσι όπως
τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.
3801/2009 (ΦΕΚ 163/Τ.Α. 74-9-2009) και του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ
263/ Τ.Α723-11-2007) ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο

Ανάκληση μετάταξης είκοσι τριών (23) διοικητικών υπαλλήλων

Σας ανακοινώνουμε ότι, με τις αρ. 7750/Η/21-01-2014, 7752/Η/21-01-2014 και 7754/Η/21-01-2014 αποφάσεις Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, που εκδόθηκαν βάσει α) των διατάξεων των άρθρων 21 και 24 του Ν. 2690/99, της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013, β) της αρ. 120501/Η/02-09-2013 (ΦΕΚ 995/Γ/5-9-2013) απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία υποχρεωτικάμετατάχτηκαν διακόσιοι εβδομήντα τρεις (273) εκπαιδευτικοί σε διοικητικούς κλάδους στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, γ) των αποβληθεισών ενστάσεων τους με τις οποίες ζητούσαν την ανάκληση της μετάταξης τους σε θέση διοικητικού υπαλλήλου, η οποία δημοσιεύτηκε την 11-02-2014 (ΦΕΚ 165/Γ/2014) ανακλήθηκε η αρ. 120501/Η/02-09-2013 (ΦΕΚ 995/Γ/5-9-2013) απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που αφορά την μετάταξη είκοσι τριών 23 εκπαιδευτικών, που περιλαμβάνονται στις ως άνω αποφάσεις, σε προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού

Οι προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού που είχαν συσταθεί με την αρ. 120501/Η/02-09-2013 (ΦΕΚ 995/Γ/5-9-2013) για τους είκοσι τρεις (23) υπαλλήλους καταργούνται και οι υπάλληλοι επιστρέφουν σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) όπως αναφέρονται στις ως άνω αποφάσεις ανάκλησης.

Ανανκοινοποίηση προγράμματος ημερίδας «Οι ΤΠΕ και η μέθοδος project στη Δ/θμια Εκπαίδευση»

Συνημμένα θα βρείτε το νέο πρόγραμμα

Προκήρυξη επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και στο πλαίσιο των δράσεών του ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και το Κ.Π.Ε. Μουζακίου ως συνεργαζόμενο στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28 και 29 Μαρτίου 2014, με θέμα: «Γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα. Η σημασία της διάσωσης και ανάδειξης ιστορικών πετρογέφυρων του τόπου μας: Η περίπτωση της γέφυρας Κοράκου».

Το Σεμινάριο προγραμματίζεται να παρακολουθήσουν 45 περίπου εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ?Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας? και θα υλοποιηθεί στους χώρους του Κ.Π.Ε. Μουζακίου.

Περισσότερα...

Επιμορφωτική συνάντηση για την ενδοσχολική βία

Το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας -Θράκης προσκαλεί σε δίωρη επιμορφωτική δραστηριότητα τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (Δημοτικής) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης που ορίστηκαν ως υπεύθυνοι για την ενδοσχολική βία.
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00-14:00μμ, κατόπιν σχετικής άδειας απαλλαγής των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
Για την υλοποίηση της δραστηριότητας συνεργάστηκε το 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης παρέχοντας την υλικοτεχνική υποδομή και την αίθουσα Αμφιθεάτρου όπου θα γίνει η συνάντηση.
Στη θεματική συμπεριλαμβάνεται εισαγωγική ενημέρωση για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας καθώς και επίδειξη του διαδραστικού, εκπαιδευτικού υλικού e-abc από ψυχολόγο του «Χαμόγελου του Παιδιού.

Συνημμένα θα βρείτε το Φ.25.2/1289Ε/06-02-2014 έγγραφο της Περιφερειακής δ/νσης εκπαίδευσης ΑΜΘ

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Επιμορφωτική εκδήλωση ευαισθητοποίησης για το θέμα της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
 2. Εγκύκλιος υλοποίησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής και Γενικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων & Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής,
 3. Ημερίδα με θέμα: «Βασικές κατευθύνσεις για την υλοποιήση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ? Διαχειρίζομαι τη γνώση ομαδοσυνεργατικά»
 4. Aπόσπαση εκπαιδευτικών σε κενές και κενούμενες θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπευθύνων ΣΣΝ και ΚΠΕ
 5. Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
 6. Τροποποιήσεις και ανακλήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση
 7. Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση
 8. Διοργάνωση εργαστηρίων ευαισθητοποίησης από το Γαλλικό Ινστιτούτο
 9. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014 09-10-2013
 10. Ημερίδα ΔΔΕ Καβάλας σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Γιατροί Εντός Συνόρων»
 11. Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014
 12. Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014
 13. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014
 14. Προκήρυξη κενών θέσεων διευθυντών στα ΠΠΣ
 15. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014
 16. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2013-2014
 17. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. νια το διδακτικό έτος 2013-2014
 18. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2013 - 14 στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας
 19. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γενικής Εκπαίδευσης της Αιεύθυνσης Δ.Ε. Λάρισας
 20. Προεπιλογή των υποψηφίων για το σεμινάριο Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ΚΥΠΡΟ