Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ19 και ΠΕ20, στο CERN

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω οργανώνουν δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές κλάδων ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ19 και ΠΕ20 όλης της χώρας, στην Ελληνική γλώσσα. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από τις 24 Αυγούστου 2013 ? 28 Αυγούστου 2013 και από τις 28 Αυγούστου 2013 ? 1 Σεπτεμβρίου 2013, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση των σεμιναρίων πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Ιουλίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Προκηρύσσεται η πλήρωση με απόσπαση θέσεων εκπαιδευτικών, που θα προκύψουν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Καλεί

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να μεταταχθούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση μετάταξης προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά, από 28/6/2013 έως και 5/7/2013.

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο

Γνωστοποίηση κατάργησης οργανικών κενών και ρύθμιση υπεραριθμίας εκπ/κών λόγω συγχώνευσης σχολικών μονάδων

Σας κάνουμε γνωστό, ότι το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του την  01-07-2013 (πράξη 16η/2013) αφού έλαβε υπόψη την Υπουργική Απόφαση «Καταργήσεις ? Συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων ΔΕ» με την οποία συγχωνεύτηκε το Γ/σιο Θερμών και Γ/σιο Εχίνου, τα στοιχεία με τους οργανικά ανήκοντες και υπεραρίθμους εκπ/κούς  των ανωτέρω σχολείων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14  του  Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/8-3-1996), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α/22-5-1997) αποφάσισε τα ακόλουθα:

 1. Την αφαίρεση των δύο οργανικών θέσεων στον κλάδο ΠΕ02 του Γ/σιου Θερμών και της μίας οργανικής θέσης στον κλάδο ΠΕ03, λόγω της συγχώνευσης.
 2. Την προσθήκη μιας υπεράριθμης θέσης στον κλ. ΠΕ04.01 στο Γ/σιο Εχίνου και μεταφορά μιας υπεράριθμης θέσης του κλ. ΠΕ07 από το Γ/σιο Θερμών στο Γ/σιο Εχίνου, λόγω της συγχώνευσης.

 

Επισυνάπτεται νέος πίνακας με τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες.

Διευκόλυνση για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013, γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη συνέχεια να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Διευκρινίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατέθηκαν το έτος 2013 δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2012-2013 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.


Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπ/κών, σε κλάδους και ειδικότητες στα σχολεία Δ.Δ.Ε. Ξάνθης και δήλωση προτίμησης

Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του την 26-06-2013 (πράξη 15η/2013), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Π.Δ 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97, χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπ/κούς, σε κλάδους και ειδικότητες στα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, όπως φαίνεται στην υπ?αριθμ. πρωτ. 5232/26-06-2013 απόφαση της ΔΔΕ Ξάνθης που σας αποστέλλουμε.

          Κατόπιν των ανωτέρω όσοι από τους υπεράριθμους εκπ/κούς επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 2 των οργανικών κενών, μπορούν να την υποβάλουν απευθείας στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης, από 27-06-2013 έως και  05-07-2013.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης
 2. Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ για το 2013-14
 4. Απόφαση προσωρινής τοποθετησης εκπαιδευτικών που βρισκονται στη διαθεση 14η 18-06-2013
 5. Ρύθμιση υπεραριθμίας εκπ/κών ? Υποβολή δήλωσης για οριστική τοποθέτηση
 6. Μεταπτυχιακές σπουδές "Ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης"
 7. Βεβαίωση υλοποίησης σεμιναρίου "Βελτιώνοντας τις σχέσεις στην τάξη:Βιωματικές δραστηριότητες για το χτίσιμο ομάδας"
 8. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπαίδευσης - Ειδικής Αγωγής
 9. Μεταθέσεις Δ.Ε. 2013 (Αλλαγή ΑΔΑ)
 10. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2013 σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά
 11. Σεμινάρια Pestalozzi 2013, Ιούνιος
 12. Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο τριών ωρών
 13. Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό
 14. Αναβολή τριήμερου σεμιναρίου ΚΠΕ Βιστωνίδας
 15. Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου
 16. Επιμορφωτικό σεμινάριο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
 17. Προκήρυξη πρόσληψης ιεροδιδασκάλων στις μουφτείες της Θράκης
 18. Οργανικά κενά μουσικών, καλλιτεχνικών και διαπολιτισμικών σχολείων
 19. Βεβαιώσεις προγραμμάτων ? εκκρεμότητες
 20. Μειωμένο ωραρίο εργασίας λόγω αναπηρίας