Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)

Ανακοινώνεται ότι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στο πλαίσιο της προκήρυξης 3ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ, θα κατατίθενται στα γραφεία 5 και 9 του Τμήματος Γ’ Προσωπικού από 08.00-14.00.  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: έως 30-05-2019 . Πληροφορίες: 2541350293 και 2541350301.