Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης προισταμένου του Γραφείου Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα κατά περίπτωση οριζόμενα προσόντα, πρέπει, έως και την 10/03/2017, ημέρα Παρασκευή, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Αρχή (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 7, 5ος όροφος 115 23 Αμπελόκηποι-Αθήνα):
α. αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η θέση ή οι θέσεις για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την υποψηφιότητά τους.
β. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,γ. αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα αναγκαία κατά περίπτωση προσόντα.
δ. πιστοποιητικό της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν τα έτη προϋπηρεσίας, ο βαθμός τους στην ιεραρχία, καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές ή στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης, στην περίπτωση που είναι μόνιμοι υπάλληλοι.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (1514-1-3-2017.pdf)1514-1-3-2017.pdf
Download this file (1515-1-3-2017.pdf)1515-1-3-2017.pdf