Διαβίβαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επιμορφωτικό πρόγραμμα

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα 1) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία» (Promoting European Values and Citizenship in Multicultural Classrooms), Key Action: Jean Monnet Activities, Action: Jean Monnet Projects, Erasmus+, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών και 2) την αίτηση συμμετοχής.
Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2017, στην Κομοτηνή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (η ακριβής αίθουσα διεξαγωγής θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες λίγες μέρες πριν την εκδήλωση).
Επισημαίνεται ότι η καταλυτική ημερομηνία αποστολής της αιτήσεως είναι Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και ώρα 12.00 μ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ