Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει μία (1) οργανική θέση κλάδου ΠΕ 14.04 «Γεωπόνων, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» και μία (1) οργανική θέση κλάδου ΠΕ 18.18 «Οχημάτων ΤΕΙ», οι οποίες είχαν διατεθεί σε υποψηφίους από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ των οικείων ειδικοτήτων του έτους 2008 (αριθμ. 4Π/2008 και 5Π/2008 σχετικές Προκηρύξεις) (ποσοστό 60%) και δεν καλύφθηκαν, επειδή οι ανωτέρω υποψήφιοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση διορισμού, είτε διατέθηκαν προς διορισμό από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, θα προβεί σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών από τους οικείους πίνακες επιτυχόντων ΑΣΕΠ, λόγω νομίμου παρατάσεώς τους για το σχολικό έτος 2013-2014.

Περισσότερα...

Διορισμοί μόνιμων εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014

Διορισμοί μόνιμων εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014 από τους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008, τους πίνακες του άρθρου 6 παρ. 2ββ΄ του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία), τους πίνακες του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) (24μηνο) και τους πίνακες του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) (30μηνο)

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη με αριθμ πρωτ. 21522/Δ2/14-02-2014 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225/τΓ?/25-02-2014

Περισσότερα...