Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)

Διαβάστε το συνημμένο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8.pdf)Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΡΟΥ

Ο ∆ήµος Πάρου Νοµού Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ ή ∆ηµόσιες Υπηρεσίες για την κάλυψη των αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών στις επιµέρους οργανικές µονάδες του ∆ήµου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (6ΞΙΥΩΞΓ-ΓΑΚ.pdf)6ΞΙΥΩΞΓ-ΓΑΚ.pdf

Παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση µε µετατάξεις του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Παρατείνεται έως και την Τρίτη 12/09/2017 η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για µετατάξεις στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κατόπιν της ανωτέρω σχετικής ανακοίνωσης-πρόσκλησης.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΩΖΔΦΗ-ΔΨΘ.pdf)ΩΖΔΦΗ-ΔΨΘ.pdf

Περισσότερα...

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (5832-3-8-2017.pdf)5832-3-8-2017.pdf

Περισσότερα...

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης - Όλα τα ονόματα.

Περισσότερα...

Ενημέρωση για μετατάξεις και αξιολόγηση

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.docx)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.docx
Download this file (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ.docx)ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ.docx

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. (Ανακοινοποίηση) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 2. Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού-Οικονομικού στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
 3. Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 5. Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
 6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
 7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 8. Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού στον ΟΓΑ
 9. Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
 10. Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
 11. Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 12. Πρόσκληση για Μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
 13. Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/01-03-2017)
 14. Πρόσκληση για μετατάξεις σε θέσεις ΕΔΙΠ στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας
 15. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου
 16. Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων - ΑΔΑ: 6Β4ΜΟΡ1Θ-Λ79
 17. Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
 18. Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
 19. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.
 20. Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στον Δήμο Πειραιά