ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΡΟΥ

Ο ∆ήµος Πάρου Νοµού Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ ή ∆ηµόσιες Υπηρεσίες για την κάλυψη των αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών στις επιµέρους οργανικές µονάδες του ∆ήµου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (6ΞΙΥΩΞΓ-ΓΑΚ.pdf)6ΞΙΥΩΞΓ-ΓΑΚ.pdf