Ανακοινοποίηση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά υποψηφίων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Ξάνθης

Ο τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας προέκυψε μετά την εξέταση των ενστάσεων (1η/16-06-2017 Πράξη ΠΥΣΔΕ Επιλογής Ξάνθης). Η ανακοινοποίηση αφορά την εκ παραδρομής αφαίρεση των μορίων της 7ης στήλης του κριτηρίου Β για τον υποψήφιο με Α.Μ. 186201