Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Δ/ντων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Ξάνθης - 19-7-2017

Σύμφωνα με το Άρ. 9 του ΦΕΚ Τεύχος Β' 1890/31-5-2017, ο πίνακας περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και τη μοριοδότηση από τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής.
Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 19/7/2017 έως και 21/7/2017 (15:00).