ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠ.ΤΟΜΕΑ 2ου Ε.Κ. ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

Επαναπροκήρυξη για κενή θέση Υπεύθυνου-ης

Τομέα 2ου Ε.Κ. της ΔΔΕ Ξάνθης

λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 09-11-2018