Πίνακες Μορίων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Ξάνθης 2011-12

Συνημμένα, οι Πίνακες Μορίων Μετάθεσης 2011-12

Σεμινάριο Pestalozzi 2012

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα: “A Democratic Europe – Past, Present and Future” CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik, 12/04/2012 έως 16/04/2012. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 25 Ιανουαρίου 2012. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ : http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi. Συνημμένα, η προκήρυξη.

Γενική παιδαγωγική ευθύνη Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2011- 2012

Σύμφωνα με την υπ΄αρ πρωτ. Φ.1.3 /6615/17.11.2011 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π-θμιας & Δ-θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης την Γενική παιδαγωγική ευθύνη για τα σχολεία της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έχει ο Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ξάνθης κος Μιχάλης Μαλαμίδης. 

Υπενθυμίζεται ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης καθοδηγούν τα σχολεία αυτά σε όλα τα γενικότερα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως παιδαγωγικές συνεδριάσεις, προγραμματισμό και απολογισμό του διδακτικού έργου, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, σχολική ζωή, λειτουργία των οργάνων του σχολείου, και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές τους.

Χρηματοδοτήσεις δήμων για επισκευές διδακτηρίων

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις α) 45750/31.10.2011 (ΑΔΑ 45Β3Ν-Ο32) και   β) 53849/27.12.2011 (ΑΔΑ 45Ψ1Ν-8ΩΑ) οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης χρηματοδοτήθηκαν  με τα ακόλουθα ποσά για επισκευές και συντηρήσεις διδακτηρίων.

Περισσότερα...

Οι αργίες για το έτος 2012

Θεοφάνια: Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου (αργία)

Τριών Ιεραρχών: Δευτέρα 30 Ιανουαρίου (σχολική αργία)

Τσικνοπέμπτη: 16η Φεβρουαρίου

Αποκριά: 19η Φεβρουαρίου

Καθαρή Δευτέρα: Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου (αργία)

Περισσότερα...

Πρόγραμμα EUROSCOLA - Πρόσκληση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA την 22α Μαρτίου. Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας & Θράκης θα εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές Λυκείου και δύο (2) συνοδούς καθηγητές.

Περισσότερα...

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ

  Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων-ειδικοτήτων, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (άρθρο 5 παρ. 4 και 5 του ν. 3687/2008), οι οποίοι κατόπιν προσλήψεώς τους, έχουν αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτές με πλήρες ή μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, για το τρέχον διδακτικό έτος και πρόκειται να φοιτήσουν ή φοιτούν ήδη στα οικεία επιμορφωτικά προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, για τα οποία επιλέχτηκαν εκ των υστέρων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο ΥΠΔΒΜΘ

Περισσότερα...

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2011-12

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2011-2012, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

ζ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11 ως 30 Νοεμβρίου 2011, στις Δ/νσεις Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Συνημμένα, η εγκύκλιος καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων.