Πρόγραμμα ?Consumer Classroom EU Project?

Μετά από ενημέρωση από τη Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με το πρόγραμμα ?Consumer Classroom EU Project?, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 16/06-04-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το ?Consumer Classroom EU Project? αφορά στη λειτουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτυακού τόπου (www.consumerclassroom.eu), ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποσκοπεί στο να προάγει την αγωγή του καταναλωτή και συγκεκριμένα να υποστηρίξει τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Απώτερος στόχος του Consumer Classroom είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των καταναλωτικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών και στην εξέλιξή τους σε υπεύθυνους και συνετούς ενεργούς καταναλωτές, οι οποίοι μέσα από την προσωπική τους καταναλωτική συμπεριφορά να μπορούν να επηρεάσουν θετικά την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με αριθ. πρωτ. 68876/Δ2