ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30/06/2022

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’αριθμ. 76132/Ε2/21-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών  που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης με e-mail.

Η αποστολή του e-mail στη ΔΔΕ Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό mail της Διεύθυνσης mail@dide.xan.sch.gr

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

τηλ. 2541350293

76132.E2.21.6.22-ΑΠΟΣΠ.ΑΝΑΛ.ΥΠΗΡΕΣ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο