ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημαυποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)...
Μετάβαση στο περιεχόμενο