Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά , ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.xan.sch.gr , από τις 20/09/2023 έως τις 30/09/2023.

5.ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ 1.6699_Φ47_20-09-2023_ΕΞ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ ΝΤΡΙΩΝ_ΔΔΕ ΞΑ…ΠΔ-5ΕΩ 2.Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών 3.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ 4.Αίτηση_Υποδιευθυντών_ντριων_Υπ.Τομέων_Ε.Κ._ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο