Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 98732/Θ1  με θέμα “Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου”, στο τεύχος Α.Σ.Ε.Π με Αρ.φύλλου 27/30-07-2020