Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση
υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο:

http
://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 23/06/2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 και λήγει 07/07/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ 2022_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο