Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. 57070/Ε1/2452023 καλούνται
οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ05Γαλλικής, που είναι
εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1653 Γ/2372021, όπως ισχύει), και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτησηδήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης περιοχών υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρησης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.)                                        ( h t t p s : / / o p s y d . s c h . g r ) ,από την Παρασκευή 26 Μαϊου έως και τη Δευτέρα 29 Μαϊου 2023 και ώρα 10.00π.μ.

ΕΞΕ – 57970 – 2023 – Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσε…σε εφα

57070_Ε1_2023_ΥΑ_Τροποποίηση πρόσκλησης Διορισμών_ΨΛΥΡ46ΜΤΛΗ-ΤΔΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο