Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Τηλέφωνο: 2541 350297
e-mail: d_plirof@dide.xan.sch.gr
Προϊσταμένη: Παρασκευή Μουμουλέτσα

Αρμοδιότητες

1. Λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της Διεύθυνσης
2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης
3. Δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων
4. Κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού
5. Παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
6. Ψηφιοποίηση και ανασχεδιασμός διαδικασιών
7. Υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα
8. Μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων
9. Ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής
10. Υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων

11.Έλεγχος δαπανών μεταφοράς μαθητών

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο