Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα
υποβολής αιτήσεων (
https://teachersapp.it.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι από την Τετάρτη 1812023 μέχρι και την Πέμπτη 1912023 και ώρα 23:59.59

ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο