Τμήμα Α' διοικητικού

Τηλέφωνο: 2541 350292
e-mail: a_dioik@dide.xan.sch.gr
Προϊστάμενος: Δημήτριος Κιοσσές

Αρμοδιότητες
1. Τήρηση πρωτοκόλλου, αρχείου, διαχείριση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας
2. Οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων και διαγωνισμών
3. Ευρωπαϊκά προγράμματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές, εκδρομές μαθητών
4. Έλεγχος ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
5. Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών
6. Διαχείριση ψηφιακών υπογραφών
7. Παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων
8. Παρακολούθηση προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
9. Σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία)
10. Εποπτεία ιδιωτικών σχολείων
11. Τήρηση αρχείων  σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν
12. Χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο