Τμήμα Γ' Προσωπικού

Τηλέφωνο: 2541 350293
e-mail: c_prosop@dide.xan.sch.gr
Προϊσταμένη: Μαρία Ζλάτκου

 

Αρμοδιότητες

1. Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων
2. Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου
3. Διοικητική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4. Υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων
5. Τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού
6. Διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και διεκπεραίωση των διαδικασιών για τη σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων
7. Έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό
8. Διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές
9. Μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού
10. Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
11. Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης
12. Επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Προσωπικού Μητρώου
13. Παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων
14. Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους με έδρα τη Διεύθυνση
15. Κατανομή του προσωπικού και εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης
16. Εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο