Τμήμα Β' Οικονομικού

Τηλέφωνο: 2541 350303
e-mail: b_oikonom@dide.xan.sch.gr
Προϊστάμενος: Χρήστος Θεοδωρίδης.

Αρμοδιότητες
1. Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων
2. Σύνταξη προϋπολογισμού-απολογισμού και παρακολούθηση εκτέλεσης
3. Έκδοση πράξεων μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων
4. Σύνταξη καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας
5. Οικονομικά θέματα και εκκαθάριση δαπανών που αφορούν πάσης φύσεως εξετάσεις και διαγωνισμούς
6. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
7. Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με τέκνα σε σχολεία
8. Μέριμνα παροχής τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων
9. Παραλαβή και διάθεση πάσης φύσεως υλικών και μέσων
10. Έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων – τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων
11. Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών για εκκαθάριση δαπανών

Μετάβαση στο περιεχόμενο