Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠΕΒΠ στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική πρόσκληση_ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο