Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες:
i) Συμβούλους Εκπαίδευσης από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
ii) Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/νες ή εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες υπηρετούν ή
έχουν υπηρετήσει σε ΠΕΙ.Σ.
iii) Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/νες ή εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες υπηρετούν ή
έχουν υπηρετήσει σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση
των κενών θέσεων:
i) τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Ε.Π.Π.Σ. της περίπτωσης (δ), του άρθρου 14 του ν.
4692/2020 (Α ́111), όπως ισχύει
ii) τακτικού μέλους Δ.Ε.Π.Π.Σ. της περίπτωσης (ε) του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α ́111), όπως ισχύει,
iii)αναπληρωματικών μελών Δ.Ε.Π.Π.Σ. της περίπτωσης (ε) του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α ́111), όπως ισχύει συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά
από την Τρίτη 8/08/2023 έως την Δευτέρα 21/08/2023 και ώρα 15:00
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.iep.edu.gr/services/deppsaitiseis/
Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

ΕΞΕ – 88634 – 2023 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των… Σχολε

Μετάβαση στο περιεχόμενο